Beleidsplan

Ontmoeten en verbinden

Visie Perron 28 voor de periode 2013 – 2016

Perron 28 is een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen in Oosterheem. We staan open voor mensen uit alle bevolkingsgroepen en respecteren ieders geloofsovertuiging. Als bezoekers ons daarnaar vragen, vertellen we dat we werken vanuit onze christelijke inspiratie.
De meeste mensen willen graag mensen ontmoeten en verbonden zijn met anderen. Perron 28 stimuleert en faciliteert dat. In een wijk met veel nieuwkomers bieden we een ontmoetingsplek en organiseren we activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met elkaar in contact komen en relaties aangaan.
Leefbaarheid en saamhorigheid komen in de vinexwijk Oosterheem niet uit de lucht vallen. Het idee dat de wijk af is zodra alle huizen zijn opgeleverd, zou een vergissing zijn. Als we niet sámen investeren in een prettige woonomgeving, goede voorzieningen en veiligheid, zal de droomwijk van rust en ruimte al gauw veranderen in een gewone buurt vol stadse problemen. Oosterheem is een wijk met veel gesloten deuren. Perron 28 droomt van een wijk waarin steeds meer mensen niet alleen hun deuren, maar ook hun harten voor elkaar openstellen. Juist door contact te krijgen met elkaar komen mensen tot ontplooiing en komt de wijk tot bloei. Oosterheem is ook een veelkleurige wijk. Perron 28 wil eraan bijdragen dat mensen met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden elkaar leren kennen en begrijpen. Waar mensen op basis van gelijkwaardigheid en respect met elkaar omgaan, zal duidelijk worden dat verschillen verrijken.
Ontmoeten en verbinden vraagt om laagdrempelige en kleinschalige activiteiten. We denken dan aan samen eten, samen creatief bezig zijn, samen een cursus volgen of samen sporten. In alle activiteiten staan gezelligheid, gesprek en samen bezig zijn centraal. Gesprek over zingevingsvragen in het algemeen en over de inhoud en betekenis van het christelijk geloof in het bijzonder kan aan het ontmoeten en verbinden extra diepgang geven.
We werken nauw samen met andere organisaties in de wijk. Onze eigenheid ligt in de dingen waardoor we ons onderscheiden:

De meeste van onze activiteiten vinden plaats in de huiskamer van een ‘gewoon’ rijtjeshuis middenin Oosterheem.

We richten ons op alle leeftijdsgroepen en op alle culturen. Regelmatig organiseren we activiteiten die gericht zijn op het leggen van verbindingen tussen de leeftijdsgroepen en culturen.

Onze professionele werker woont in Zoetermeer.

Het meeste werk wordt gedaan door enthousiaste vrijwilligers.

Ook in het weekend en in de vakanties organiseren we activiteiten.

We geloven in de verbindende werking van religie in het algemeen en van het christelijk geloof in het bijzonder.

Opbouwwerk in een nieuwe wijk als Oosterheem vraagt niet alleen om visie en overtuiging, maar ook om een lange adem. Door onze activiteiten willen we bijdragen aan:

Meer relaties

Meer opbouwende communicatie

Meer participatie

Meer onderling vertrouwen

Meer ‘zin’ in het leven

Deelnemers aan onze activiteiten, die betrokken willen raken bij een christelijke geloofsgemeenschap, verwijzen we naar de Perronmeetings of naar een van de kerken die participeren in de stichting Perron 28.

De samenleving maak je met elkaar. Daarom betrekken we wijkbewoners bij onze activiteiten en maken we hen daarvoor ook zoveel mogelijk medeverantwoordelijk. Het activiteitenprogramma komt tot stand in goed overleg met andere organisaties zoals Perron 61, de voedselbank, stichting Piëzo, Palet Welzijn en stichting Jong. We onderhouden goede contacten met de wijkpost Oosterheem, met de christelijke basisscholen en met de scholen voor VO in Zoetermeer.

Perron 28 heeft sinds de opening van 2008 een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Na de opbouwfase is het tijd om in de komende jaren te werken aan consolidatie van succesvolle activiteiten en indien mogelijk een uitbreiding van activiteiten. Aandachtspunten daarin zijn:

Het programma blijft voor ca. 2/3 deel bestaan uit niet-identiteitgebonden en voor ca. 1/3 deel uit identiteitgebonden activiteiten.

We werken aan een betere verhouding tussen het aantal activiteiten en het aantal deelnemers per activiteit. We streven naar een huiskamer vol voor alle activiteiten.

We streven naar strategische samenwerking met basisscholen in Oosterheem.

We zetten in op het aanbieden van cursussen.

We streven naar ontmoetingen en geloofsgesprekken met anders gelovenden.

We werken aan groei van het aantal vrijwilligers met een juiste balans tussen uitvoerende en leidinggevende rollen.

We streven naar een optimale balans tussen de inzet van de professionele kracht en de vrijwilligers. De professionele kracht heeft een dienende taak ten opzichte van de vrijwilligers en doet zo min mogelijk werk dat ook door vrijwilligers gedaan kan worden.

We streven naar uitbreiding van de professionele inzet.

In de fondswerving streven we naar 1/3 deel van de inkomsten vanuit de betrokken kerken, 1/3 deel vanuit subsidie van de gemeente Zoetermeer en 1/3 deel vanuit sponsoring door particulieren en het bedrijfsleven.